Türkiye'nin yeni nesil E-Ticaret Sitesi

| | |

Kvk Hakkında Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla yayımlanan 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) konusunda NATURA BİLİŞİM HİZMETLERİ (şirket olarak anılmaktadır) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz çeşitli şekillerde (şirkete yapılan müracaatlar, muhtelif sözleşmeler, internet sitesi, iş başvuruları, kapalı devre kamera sistemleri, vb) sözlü, yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; hukuka uygun olarak ilgili mevzuat ve işle ilgili amaçlarına uygun olarak işlenir.
Şirketimizde çalışanların verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer ilgili mevzuatlar temelinde işlenir. Onun dışında şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, gerekli iletişimlerin kurulması, elektronik posta sisteminin sağlanması, yasal mevzuata uyulması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması, personel temini, çalıştırma ve özlük işlerinin takibi, performans değerlendirmesinin yapılabilmesi, sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek, çevresel güvenliği sağlamak, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, ürün ve hizmetlerini müşterilere en iyi şekilde sağlanabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, talep ve şikayetleri yönetmek, ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam vb. diğer faaliyetlerinin yapılması ve sözleşme şartların yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri elde eder, kaydeder, saklar, işler, değiştirir veya yeniden düzenleyebilir ayrıca ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlara aktarabilir.
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde şirketimiz faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli görülen üçüncü kişilere (resmi kurumlar, tedarikçiler, iş ortakları, bulut depolama alanları, hukuken yetkili kişiler, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına) aktarılabilecektir

Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması ve/veya sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte ve/ veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak ve hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik önlemleri şirketimiz tarafından alınmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleriniz NATURA BİLİŞİM HİZMETLERİ tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
9. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Bu haklarınızı kullanmak ve KVKK ile ilgili talebinizi (kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri içerecek şekilde) yazılı olarak bize (elden, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle) iletebilirsiniz.

        

Lütfen
Bekleyiniz